ඇදහිලිවන්තයෙකු නොවී සැබෑ අනුගාමිකයින් වීම / Being true followers, not believers

 

Pastor Nihal Wickramaratne – Sunday Service Sermon  “Being true followers, not believers” 07th April 2013 – Apostolic Church, Mahara, Sri Lanka

දේවගැති නිහාල් වික්‍රමරත්න විසින් 2013 අප්‍රේල් 07 වන ඉරු දින මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී “ඇදහිලිවන්තයෙකු නොවී සැබෑ අනුගාමිකයින් වීම” යන තේමාව ඔස්සේ කරන ලද දේශනාව.

Advertisements

Praise & Worship / ප්‍රශංසාව හා නමස්කාරය – 07-04-2013

Praise & Worship – Sunday Service – 07th April 2013 – Apostolic Church, Mahara, Sri Lanka

Worship led by brother Clifford Wickramaratne

මහර අපෝස්තලික දේවස්ථානයේ 2013 අප්‍රේල් 07 වන දින ප්‍රශංසාව හා නමස්කාරය

නමස්කාරය මෙහෙයවීම – සහෝදර ක්ලිෆර්ඩ් වික්‍රමරත්න

2013 Easter Sunday Sermon / 2013 පාස්කු ඉරුදින දේශනාව

Pastor Nihal Wickramaratne – Easter Sunday Service Sermon 31st March 2013- Apostolic Church, Mahara, Sri Lanka
දේවගැති නිහාල් වික්‍රමරත්න විසින් 2013 මාර්තු 31 වන දින පාස්කු ඉරුදින  මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී කරන ලද දේශනාව.

Ways to keep in touch with us / අපත් සමග සම්බන්ධ විය හැකි ආකාර
*. Facebook Page: https://www.facebook.com/apostolicmahara

*. Watch us LIVE on every Sunday: http://www.ustream.tv/channel/apostolicchurch

*. Talk to us: Skype – apostolic.church.srilanka

Easter Sunday Praise & Worship / පාස්කු ඉරුදින ප්‍රශංසාව හා නමස්කාරය

2013 පාස්කු ඉරුදින දේවමෙහෙයේ ප්‍රශංසාව හා නමස්කාරය – 2013 මාර්තු 31 වන දින මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී.
නමස්කාරය මෙහෙයවීම – සහෝදරී ශාමිනි වික්‍රමරත්න

2013 Easter Sunday Service Praise & Worship – 31st March 2013 at Apostolic Church, Mahara
Worship led by Sister Sharminie Wickramaratne

Ways to keep in touch with us / අපත් සමග සම්බන්ධ විය හැකි ආකාර

*. Facebook Page: https://www.facebook.com/apostolicchurchmahara

*. Watch us LIVE on every Sunday (07.50 am SL Time): http://www.ustream.tv/channel/apostolicchurch

*. Talk to us: Skype – apostolic.church.srilanka