ඇදහිල්ල / Faith

“ඇදහිල්ල” යන තේමාව ඔස්සේ දේවගැති ස්ටැන්ලි විලියම්ස් විසින් 2013 අප්‍රේල් 21 වන දින මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී කරන ලද දේශනාව.

The 21st April 2013 Sunday Sermon by Pastor Stanly Williams on “Faith”, preached at Apostolic Church, Mahara.

Advertisements

මිනුම්දණ්ඩ නම් ප්‍රේමයයි / LOVE is the Measure

Brother Clifford Wickramaratne – Sunday Service Sermon  “LOVE is the Measure” 14th April 2013 – Apostolic Church, Mahara, Sri Lanka

සහෝදර ක්ලිෆර්ඩ් වික්‍රමරත්න විසින් 2013 අප්‍රේල් 14 වන ඉරු දින මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී “මිනුම්දණ්ඩ නම් ප්‍රේමයයි” යන තේමාව ඔස්සේ කරන ලද දේශනාව.

ඇදහිලිවන්තයෙකු නොවී සැබෑ අනුගාමිකයින් වීම / Being true followers, not believers

 

Pastor Nihal Wickramaratne – Sunday Service Sermon  “Being true followers, not believers” 07th April 2013 – Apostolic Church, Mahara, Sri Lanka

දේවගැති නිහාල් වික්‍රමරත්න විසින් 2013 අප්‍රේල් 07 වන ඉරු දින මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී “ඇදහිලිවන්තයෙකු නොවී සැබෑ අනුගාමිකයින් වීම” යන තේමාව ඔස්සේ කරන ලද දේශනාව.

2013 Easter Sunday Sermon / 2013 පාස්කු ඉරුදින දේශනාව

Pastor Nihal Wickramaratne – Easter Sunday Service Sermon 31st March 2013- Apostolic Church, Mahara, Sri Lanka
දේවගැති නිහාල් වික්‍රමරත්න විසින් 2013 මාර්තු 31 වන දින පාස්කු ඉරුදින  මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී කරන ලද දේශනාව.

Ways to keep in touch with us / අපත් සමග සම්බන්ධ විය හැකි ආකාර
*. Facebook Page: https://www.facebook.com/apostolicmahara

*. Watch us LIVE on every Sunday: http://www.ustream.tv/channel/apostolicchurch

*. Talk to us: Skype – apostolic.church.srilanka