ඇදහිල්ල / Faith

“ඇදහිල්ල” යන තේමාව ඔස්සේ දේවගැති ස්ටැන්ලි විලියම්ස් විසින් 2013 අප්‍රේල් 21 වන දින මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී කරන ලද දේශනාව.

The 21st April 2013 Sunday Sermon by Pastor Stanly Williams on “Faith”, preached at Apostolic Church, Mahara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s